http://folk.uio.no/gisle/faq/nsafaq.html for oppdatert verson se kapitel6

Hvordan starter og organiserer man en aksjeklubb?


En aksjeklubb er en gruppe privatpersoner som går sammen om å investere i aksjemarkedet. I forhold til megler og som aksjonær er klubben å anse som én enkelt investor.

Så fremt medlemmene i klubben stoler på hverandre er det enklest å organisere aksjeklubben som en forening.

Klubben må i så fall velge en enkelt person som sin representant utad. Denne person skal ha de nødvendige fullmakter til å disponere klubbens bankkonto og til å representere klubben i forhold til megler. Ulike forhold ved klubben (som bankkonto og VPS-konto) vil i så fall også bli knyttet til personnummeret til denne valgte representanten.

Klubben må ha sin egen bankkonto som skal benyttes ved handler på børsen, og til godskriving av utbytte. Klubben må også registrere seg hos en megler. Ved registreringen oppretter megler en egen VPS-konto for klubben.

I forhold til ligningsmyndighetene må det i forbindelse med årsoppgjør utarbeides en proforma selvangivelse som om klubben var et selvstendig skattesubjekt. Denne, sammen med en oversikt som viser samtlige medlemmers andel i aksjeklubben, vedlegges så de enkelte medlemmers selvangivelse. Medlemmene fører så opp sin andel av kapitalinntekt (eller -tap) og formue i sine respektive selvangivelser.

Dersom man ønsker mer formalisme omkring aksjeklubben er det fullt mulig å velge en annen organisasjonsform enn forening (for eksempel ansvarlig selskap, foretak med begrenset ansvar, eller privat aksjeselskap). Da har man rett (og som regel også plikt) til å registrere virksomheten i Foretakregisteret i Brønnøysund, og man får tildelt et organisasjonsnummer og firmaattest. Registering i Foretakregisteret innebærer imidlertid også ekstra kostnader, samt ekstra arbeide med regnskaper og rapportering.

 

© Locks And Stocks - www.roer.org