- A -

A- og B-aksjer
A-aksjene er normalt hovedaksjen i et selskap. Alle A-aksjene er stemmeberettigede. Den delen av de stemmeberettigede aksjene som kan eies av utlendinger er ofte skilt ut i en egen klasse. B-aksjer er normalt ikke stemmeberettigede.

 

Aksje
Eierandel i selskap med begrenset ansvar.

 

Aksjefond
Foretak som forvalter innskudd fra andelseierne ved kjøp og salg av aksjer og andre verdipapirer.

 

Aksjeindeks
Angir den generelle utvikling i aksjekursene over tid. Oslo Børs' totalindeks tar utgangspunkt i alle aksjer som er notert på Hovedlisten. Indekser for aksjer på Hovedlisten beregnes bransjevis for finans, industri og skip. Disse kalles ofte delindekser. Både delindeksene og totalindeksen har utgangspunkt 100 pr. 1. januar 1983. Dessuten beregnes det en SMB-indeks og grunnfondsindeks og to bransjeindekser - IT og bygg, anlegg og eiendom - som henter aksjer både fra Hovedlisten og SMB-listen. Indeksene er justert for utbytte og kapitalveiet. (Se også OBX)
(OBX)

 

Aksjekapital
Den del av egenkapitalen som et selskap skaffer seg ved å utstede og selge aksjer. Antall aksjer i selskapet multiplisert med pålydende verdi.

 

Aksjeklasse
Et selskaps aksjer kan inn-deles i ulike kategorier -aksjeklasser - der det knytter seg ulike rettigheter
til det å eie aksjer i den enekategorien i forhold til den andre. Den vanligste opp-delingen er i A- og B- aksjer.

 

Aksjekurs
Prisen på en aksje.

 

Amerikansk opsjon
Opsjonen kan innløses når som helst i hele perioden frem til og med bortfallsdagen.

 

Amortisasjon
Tilbakebetaling av lån.

 

AMS
Aksjesparing med skattefradrag.

 

Annenhåndsmarkedet
Det markedet der verdipapirer - inklusive aksjer - omsettes daglig. Omsetningen over Oslo Børs utgjør en vesentlig del av annenhåndsmarkedet.

 

Annuitetslån
Lån hvor summen av låntakers terminbeløp til renter og avdrag er konstant.

 

At-the-money
Opsjonens innløsningskurs er tilnærmet lik underliggende markedspris. Opsjonens realverdi er tilnærmet lik null.

 

Avkastning
Den forrentning du får av en aksje, beregnet på basis av aksjeutbytte og kursverdi. Kalles også effektiv avkastning.

 

Avkastningskurve
Figur som viser en posisjons gevinst og tap som en funksjon av aksjekurs. Også kalt avkastningsprofil eller pay-off kurve.

 

Avregning
Forskjellen mellom opsjonens innløsningskurs og markedsverdien på underliggende instrument ved innløsning av opsjonen.

 

- B -

Baisse
Børsuttrykk for markert kursnedgang. Det motsatte av hausse. (Hausse).

 

Balanse
Del av et regnskap som viser selskapets økonomiske stilling på et gitt tidspunkt, som regel ved slutten av året.

 

Beta-verdi
Et uttrykk for hvordan en aksjes kurs svinger i forhold til det samlede markedet. Verdier større enn 1,0 innebærer at svingningene er større enn markedets.

 

Bortfall
Tidspunkt for opphør av rettigheter og plikter som følge av at rettighetene etter en opsjon ikke utnyttes eller pliktene opphører for futures.

 

Børskurslisten
Blad som inneholder børskurser, volum etc., samt offisielle meldinger fra de børsnoterte selskapene. Utgis av Oslo Børs Informasjon AS, tlf. 22 34 18 00.

 

Børspost
Et antall aksjer i et selskap til en verdi av ca. 10.000 kroner (ca. 5.000 kroner på SMB-listen). Transaksjoner i Børsens handelssystem gjøres normalt i hele børsposter.

 

- C -

Call Kjøpsopsjon
(se opsjon) (Opsjon).

 

Call-rettighet
Låntakers mulighet til å tilbakebetale et obligasjonslån til fastsatte kurser ved tidspunkter fastsatt i tegningsinnbydelsen. (Vanligvis benyttet i forbindelse med renteregulering). Jfr put-rettighet. (Putrettighet).

 

Clearing
Oppgjør mellom partene i en handel. Norsk Opsjonssentral A.S (NOS) trer inn som mellomledd i handelen med de rettsvirkninger som følger av lov og forskrifter og sørger for at handelen blir gjort opp.

 

- D -

Debitor
Den man har penger til gode av. Motsatt av kreditor. (Kreditor).

 

Delta
Sensitivitetsvariabel som uttrykker den forventede endringen i opsjonsprisen ved en markedskursendring på én kursenhet i underliggende instrument. For calls er delta positiv og for puts er den negativ. Delta er størst på in-the-money opsjoner og minst på out-of-the-money opsjoner.

 

Depotkonto
Konto i depotbank hvor investor setter inn kontanter som sikkerhet for handel med opsjoner og futures.

 

Derivatinstrument
Verdipapir som er utledet av andre finansielle instrumenter og hvor kursutviklingen bestemmes av utviklingen i et eller flere underliggende instrumenter. Eksempler er opsjoner og futures.

 

Dow Jones Index
Den mest kjente utenlandske aksjeindeksen for New York-børsen fra 1884. Bygger på kursene til 30 industriaksjer.

 

Durasjon
Et løpetidsbegrep. Den tid det tar å vinne tilbake kurstapet ved en renteoppgang på ett prosentpoeng.

 

- E -

Effektiv avkastning
Den forrentning man får av en aksje, beregnet på basis av aksjeutbytte og kursendring.

 

Effektiv rente
Den avkastning som gjennomsnittlig oppnås ved plassering i et bestemt obligasjonslån. Tar hensyn til rentesats, rentesrente, og tilbakebetalingsbetingelser.

 

Egenkapital
Et selskaps samlede kapital, fratrukket gjeld. Dvs. kapital som et selskap selv disponerer. Kapital som er kommet inn ved utstedelse av aksjer regnes til egenkapitalen.

 

Emisjon
Nytegning av aksjer eller tegning av obligasjonslån. Utvidelse av aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer. En offentlig emisjon gir anledning for alle til å delta ved nytegningen. En rettet emisjon er forbeholdt enkelte investorer.

 

Europeisk opsjon
Opsjonen kan kun innløses på bortfallsdagen.

 

- F -

Fast lån
Lån som etter de fastsatte betingelser løper uten avdrag og i sin helhet forfaller på et bestemt tidspunkt.

 

Flagging
Når man passerer visse prosentandeler av aksjene i et børsnotert selskap skal det "flagges". Innebærer at man informerer Børsen om kjøpet og hvilke intensjoner man har med investeringen.

 

Fondsbørs
Markedsplass for omsetning og kursnotering av verdipapirer, f.eks aksjer, obligasjoner, sertifikater og grunnfondsbevis.

 

Fondsemisjon
Utdeling av nye aksjer til aksjonærene ved overføring av overskudd, fondsmidler eller oppskrivning av selskapets aktiva. Medfører altså ingen innbetaling av kapital.

 

Fondsmegler
En som er godkjent av Fondsmeglerforbundet til å medvirke ved kjøp og salg av aksjer, obligasjoner og grunnfondsbevis.

 

Forwards
Avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge underliggende verdipapir til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt.

 

Fremmedkapital
Den kapital et foretak bl.a bringer til veie ved å ta opp obligasjonslån eller andre lån. Fremmedkapital skal tilbakebetales. Se egenkapital (Egenkapital).

 

Futures
Avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge underliggende verdipapir til en bestemt pris på et bestemt.

 

Førstehåndsmarkedet
Det markedet hvor verdipapirene kjøpes av investors første gang, dvs. når verdipapirene utstedes og selskapet tilføres kapital

 

- G -

Garantikonsortium
En gruppe som garanterer at lånet blir fulltegnet.

 

Garantiprovisjon
Kontraktsmessig fastsatt godtgjørelse for å garantere fulltegning av en emisjon.

 

Gearing-effekt
Refererer til avkastningen på opsjoner i forhold til aksjer. For et relativt lite beløp kan en opsjonsinvestor få en avkastning som er langt større enn ved en tilsvarende aksjeinvestering.

 

Gevinstskatt
Den skatt som må betales av eventuell gevinst som oppstår ved salg av aksjer eller andre verdipapirer.

 

- H -

Hausse
Børsuttrykk for kraftig stigning i aksjekursene. Det motsatte av baisse (Baisse).

 

Hedging
Engelsk uttrykk som betyr å sikre investeringer mot tap. Investorer benytter seg flittig av de unike mulighetene opsjons- og futuresmarkedene gir til å sikre investeringer mot kursendringer på aksjer, valuta og varer samt renteendringer.

 

- I -

Ihendehaverpapir
Verdipapir som ikke lyder på navn, men er utstedt til ihendehaveren, dvs. den som til enhver tid måtte eie verdipapiret.

 

Implisitt volatilitet
Prosentvis størrelse for markedets forventning til fremtidig bevegelse i underliggende verdi målt på årlig basis. Ved lav implisitt volatilitet er det mindre sannsynlig at opsjonen vil gå in-the-money eller mer in-the money. Opsjonen er av den grunn "billigere". Det motsatte gjelder ved høy implisitt volatilitet. Implisitt volatilitet beregnes ved å bruke markedets opsjonskurser som input i teoretiske opsjonsprisingsmodeller.

 

Indeks
Se aksjeindeks. (Aksjeindeks).

 

Innløsning
Utnyttelse av retten til å kjøpe eller selge de underliggende aksjene.

 

Innløsningskurs
Opsjoner
: Prisen innehaver av kjøpsopsjoner skal betale for det underliggende verdipapir eller prisen en innehaver av salgsopsjoner skal selge det underliggende verdipapir dersom opsjonen innløses. Verdipapirfond: Den pris en andelseier i et aksjefond oppnår ved å innløse en andel.

 

Innsidehandel
Se Ulovliginnsidehandel.

 

Innsideinformasjon
Fortrolig informasjon om et selskap som kan ha vesentlig betydning for kursutviklingen.

 

Instrumenter
Verdipapir med en målbar pris eller en annen målbar størrelse. Opsjoner og futures er i seg selv finansielle instrumenter med finansielle instrumenter som underliggende verdi.

 

In-the-money
En opsjon med realverdi. Dvs. at en kjøpsopsjons innløsningskurs er lavere enn markedskursen på underliggende verdi, og at en salgsopsjons innløsningskurs er høyere enn markedskursen på underliggende verdi.

 

Investor
En som plasserer penger i verdipapirmarkedet. Kan både være enkeltpersoner, firmaer og institusjoner som forvalter penger.

 

- K -

Kapitalutvidelse
Se emisjon. (Emisjon).

 

Kjøperkurs
Den pris en kjøper er villig til å betale for en aksje.

 

Kjøpsrettsobligasjon
Obligasjon som gir rett til kjøp av aksjer i selskapet til en på forhånd avtalt pris.

 

Kombinasjon
Handelsstrategi hvor investor foretar samtidig kjøp og/eller salg av flere opsjoner eller futures.

 

Konvertibel obligasjon
Obligasjon som innenfor en bestemt tidsfrist kan byttes om i andre verdipapirer (ofte aksjer) til på forhånd fastsatte betingelser.

 

Kreditor
Den man skylder penger. Motsatt av debitor (Debitor).

 

Kredittforetak
Foretak som har som formål å drive utlånsvirksomhet eller annen finansieringsvirksomhet, og som tar opp lån mot utstedelse av obligasjoner eller andre gjeldsbrev

 

Kurs
Pris på verdipapir, kjøps-, salgs- og omsetningskurs.

 

Kurtasje
Meglerprovisjon for kjøp og salg av verdipapirer.

 

- L -

Leveranse
Ved innløsning av opsjonen har utsteder (selger) plikt til å levere eller gi fra seg underliggende verdi i henhold til avtalens innløsningskurs. Mottakeren får eller mister da eiendomsretten til underliggende verdi.

 

Likviditet
Et marked er likvid når forskjellen mellom kjøps- og salgskursene er liten og det omsettes store mengder med begrenset innvirkning på kursene.

Mål på hvor hyppig en aksje omsettes (omsetnings-hastighet). En likvid aksje 
med høy omsetningshastig- het - er normalt lettere å få omsatt enn en illikvid aksje.

 

Limit
Grense for det høyeste du vil betale for en aksje, eller det laveste du vil selge for. Benyttes ved kjøps- eller salgsordre til megler.

 

Littera
Benevnelse for de størrelser (1.000 kr., 5.000 kr., el. l.) et verdipapir er utstedt i.

 

Løpetid
Den tid et obligasjonslån løper til lånet er helt innfridd.

 

Lånekontrakt
Bindende avtale som regulerer gjeldsforholdet mellom låntaker og långivere, samt hvilke oppgaver tillitsmannen er tillagt.

 

- M -

Markedsoppgjør
Daglig oppgjør mellom kjøper og selger av futures på bakgrunn av endringer i sluttkurs fra dagen før. Markedsoppgjøret gjennomføres ved saldering av investors bankkonti (depotkonti).

 

Markedsverdi
Antall aksjer i selskapet multiplisert med aksjekursen.

 

Market maker
Opsjoner: Foretak eller privatperson som mot lavere transaksjonskostnader har forpliktet seg til å stille både kjøps- og salgskurs i angitte opsjons- eller futuresserier med en maksimal forskjell mellom kjøps- og salgskurs. En market maker handler alltid for egen regning.
Obligasjoner: Et meglerforetak som inngår en avtale med obligasjonsutstederen om å kjøpe og selge obligasjoner i annenhåndsmarkedet. Market maker tilkjennegir til hvilke kurser han kan kjøpe et visst antall obligasjoner og til hvilke kurser han kan selge et visst antall. Slik "skaper" en market maker et marked i obligasjonen.

 

Megler
Mellommann. På Børsen og i børsens handelssystem er det megleren som på vegne av kunder kjøper og/eller selger verdipapirer.

 

Meldepliktig handel
Personer som i ansettelsesforhold eller på annen måte, normalt vil ha tilgang på innsideinformasjon før allmennheten får tilgang på samme informasjonen, er underlagt spesielle bestemmelser når de vil kjøpe eller selge aksjer i det aktuelle selskapet. Disse defineres som meldingsspliktige, dvs at når de handler må dette meldes til markedet gjennom Oslo Børs. Dessuten er de underlagt handleforbud i visse perioder i tilknytning til offentligjørelse av års- og delårsresultater.

 

Meldepliktig verdipapirhandel
Medlemmer av styret, bedriftsforsamling, representantskap samt revisor, administrerende direktør og andre ledende ansatte skal gi selskapet melding om handler i selskapets verdipapirer, som gjelder ham selv eller nærmeste familie. Selskapet fører protokoll og rapporterer regelmessig til Børsen.

 

- N -

Nakne opsjoner
Opsjoner som ikke er sikret mot kursendringer. Også kalt rene opsjoner eller en åpen posisjon (se hedging) (Hedging).

 

Negativ pantsettelsesklausul
Bestemmelser i en lånekontrakt om at låntakers aktiva ikke skal kunne pantsettes for annen ny gjeld uten at tilsvarende sikkerhet utvides til å gjelde også det aktuelle lån.

 

Nominell rente
Pålydende lånerente. Rentesatsen.

 

NOS
Forkortelse for Norsk Opsjonssentral A.S som står for clearing av alle handler med opsjoner og futures på Oslo Børs.

 

- O -

Obligasjon
Bevis på at du har lånt ut penger til en bedrift, institusjon, Staten el.l. Obligasjoner noteres på v Oslo Børs.

 

OBX
Kapitalveiet indeks ved Oslo Børs bestående av de 25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs i de foregående 6 månedene. Sammensetningen blir vurdert og eventuelt endret hver 6. måned, dvs. 1/6 og 1/12. OBX er konstruert for å følge utviklingen i Oslo Børs' totalindeks.

 

OBX-opsjoner
Såkalte indeksopsjoner hvor underliggende verdi er OBX indeksen.

 

Omsetningskurs
Den prisen (kursen) en handel er blitt gjennomført til.

 

Opsjon
Avtale mellom to parter som gir kjøper retten til å kjøpe (selge) og selger (utsteder) plikt til å selge (kjøpe) et underliggende verdipapir innen en bestemt tidsperiode til en på forhånd bestemt pris eller innløsningskurs. En kjøpsopsjon gir retten til å kjøpe og en salgsopsjon gir retten til å selge underliggende verdi.

 

Opsjonsinnehaver
Kjøper av en opsjon.

 

Opsjonsklasse
Alle opsjoner av samme opsjonsslag som gjelder samme underliggende..

 

Opsjonsserie
En spesifikk opsjon angitt med underliggende, opsjonsslag, bortfallstidspunkt og innløsningskurs.

 

Opsjonsslag
Kjøps- eller salgsopsjon.

 

Opsjonstype
Amerikansk eller Europeisk opsjon.

 

Opsjonsutsteder
Selger av en opsjon.

 

Out-of-the-money
En opsjon uten realverdi. Dvs. at en kjøpsopsjons innløsningskurs er høyere enn markedskursen på underliggende verdi, og at en salgsopsjons innløsnings-kurs er lavere enn markedskursen på underliggende verdi.

 

- P -

Portefølje
Beholdning av verdipapirer.

 

Premie
Prisen på opsjonen dvs. det beløp kjøper av en opsjon må betale til utsteder for å oppnå opsjonens rettigheter. Premien betales når opsjonen kjøpes, eller mottas når den utstedes. Oppgjør skjer ved stengning av posisjonen.

 

Premieobligasjon
Obligasjonstype hvor den fastsatte rentegodtgjørelsen skjer ved regelmessige uttrekninger av en bestemt sum gevinster. Innfris til fastsatt tid med sitt pålydende beløp.

 

Price/earning ratio (P/E)
Engelsk for kurs/fortjeneste pr. aksje. Angir forholdet mellom en aksjes aktuelle børskurs og fortjeneste pr. aksje. Forholdstallet kan antyde om en aksje er billig eller dyr.

 

Prospekt
Informasjonsdokument utarbeidet av låntaker når det inviteres til kjøp av aksjer eller obligasjoner. Gir opplysninger om selskapet og hva pengene skal brukes til.

 

Put Salgsopsjon
se Opsjon.

 

Put-rettighet
Obligasjonskjøpers mulighet til å innløse et obligasjonslån til fastsatte kurser ved tidspunkt fastsatt i tegningsinnbydelsen. (Vanligvis benyttet i forbindelse med renteregulering.) Jfr Callrettighet.

 

Pålydende
Den verdien aksjen lyder på første gang den utstedes. Kalles også pari eller nominell verdi. Hvis du multipliserer denne med antall aksjer kommer du frem til selskapets samlede aksjekapital.

 

- R -

Renteregulering
Endring av lånerenten en eller flere ganger i låneperioden. Ny rente settes i forhold til rentereguleringsklausulen i tegningsinnbydelsen.

 

Rentetermin
Dato for rentebetaling.

 

 - S -

Selgerkurs
Den laveste pris en selger er villig til å selge en aksje for.

 

Serielån
Obligasjonslån som tilbakebetales med like store hel- eller halvårlige avdrag. Uttrekning avgjør hvilke obligasjoner som nedbetales ved hver termin.

 

Sertifikater
Lån med løpetid kortere enn 12 måneder. Fungerer i praksis på mange måter som en obligasjon, men er underlagt et noe annet regelverk.

 

Short salg
Salg av lånte aksjer, dvs. såkalt borrowing and lending. Låneren forplikter seg til å levere tilbake aksjene til utlåneren innen et visst tidsrom.

 

Sikkerhetskrav
Opsjonssentralens krav til sikkerhetsstillelse ved salg (utstedelse) av opsjoner, samt kjøp og salg av forwards og futures. Sikkerhetskravet kan oppfylles i form av aksjer, statsobligasjoner og kontanter. Kravet bergnes ved bruk av margin-beregningssystemet Oslo SPAN.

 

Sluttseddel
Faktura som sendes fra megleren til den som har kjøpt eller solgt aksjer.

 

SMB-listen
Liste for små og mellomstore bedrifter notert på Oslo Børs. Kravene for å bli tatt opp på SMB-listen er mindre strenge enn de som gjelder for opptak på Hovedlisten.

 

Splitt
En oppdeling slik at en "gammel" aksje gjøres om til flere nye aksjer. Summen av de nye aksjenes pålydende (nominelle) verdi blir lik den "gamle" aksjens pålydende. Selskapets aksjekapital blir derfor den samme. En splitt medfører at en aksjers kroneverdi synker og aksjen blir lettere omsettelig. Dette kan bidra til at kursen løftes noe etter en splitt.

 

Spread
Differansen mellom kjøper- og selgerkurs.

 

Stengning
En stengningshandel foretas ved at man kjøper tilbake en opsjon eller future hvis man har solgt, eller ved at man selger en opsjon eller future hvis man har kjøpt. Den opprinnelige posisjonen vil dermed oppveies. Også kalt lukking og utligning..

 

- T -

Tegningsinnbydelse
En oversikt over den viktigste informasjon knyttet til verdipapirer som legges ut for salg i førstehåndsmarkedet. Jfr. Prospekt.

 

Tegningsrett
Fortrinnsrett for en aksjonær til å kjøpe en eller flere nye aksjer ved en emisjon.

 

Tillitsmann i et obligasjonslån
Fellesrepresentant for obligasjonseierne hvis hovedoppgave er å ivareta disses interesser og rettigheter overfor låntaker. Underliggende låneavtale angir mer spesifikt hvilke funksjoner og oppgaver som er tillagt tillitsmannen i hvert enkelt lån.

 

- U -

Ulovlig innsidehandel
Når en ved kjøp eller salg av verdipapirer benytter informasjon som en vet ikke er offentlig tilgjengelig og som en forstår er egnte til å påvirke kursen på aksjene i vesentlig grad når den blir kjent.

 

Underliggende instrument
Verdipapir eller gruppe av verdipapir (indeks) som opsjonen eller futuren omfatter. Den underliggende verdien kan være renter, aksjer, indekser, kornpriser, oljepriser og ellers alt som er mulig å kvantifisere. Det underliggende instrument for en opsjon er det verdipapir som innehaveren har rett til å kjøpe eller selge hvis han/hun innløser opsjonen. Det underliggende instrument for en future er det verdipapir som kjøper har forpliktet seg til å kjøpe og selger til å selge. En future kan være underliggende instrument for en opsjon. Også kalt underliggende verdi.

 

Utbytte
Det beløpet selskapet utbetaler som aksjonærenes andel av disponibelt overskudd.

 

Uttrekning
Nedbetaling av obligasjonslån skjer ofte ved uttrekning av et bestemt antall av lånets utestående obligasjoner. Uttrukne obligasjoner innfris til den kurs som er fastsatt i lånebetingelsene.

 

- V -

Verdipapir
Fellesbetegnelse for bl.a aksjer, obligasjoner, opsjoner og futures.

 

Verdipapirkonto
En aksjeeiers konto i Verdipapirsentralen. Viser status og endringer i aksjebeholdningen.

 

Verdipapirsentralen
Sentralt EDB-register for registrering av eierforhold i bl.a alle børsnoterte verdipapirer. Forkortes VPS.

 

Volatilitet
Gir uttrykk for hvordan kursen endres ved en renteendring på ett prosentpoeng. Ved en volatilitet på -3 vil kursen falle med 3 prosentpoeng dersom effektiv rente øker med ett prosentpoeng. Omvendt reaksjon ved rentenedgang. Høy volatilitet øker sjansene for at opsjonen skal gå in-the-money, noe som øker verdien på opsjonen. Volatiliteten kan være estimert, historisk eller implisitt.

 

- Å -

Åpen balanse
Antall kontrakter hvor stengning ennå ikke er foretatt.

© Locks And Stocks - www.roer.org