Vedtekter   Sist oppdatert 16.09.00

 

§ 1 Navn og registrering

Klubbens navn er Aksjeklubben Lock’s and Stock’s. Det opprettes bank- og VPS-konto i klubbens navn, og det angis hvilke personer som har disposisjonsrett.

§2 Formål

Klubbens formål er å gi medlemmene økt innsikt og forståelse for aksjemarkedet, samt bidra til medlemmenes personlige sparing ved for deres felles regning å erverve og forvalte aksjer og verdipapir.

§3 Medlemskap

Kun personer over 18 år opptas som medlemmer. Nye medlemmer kan opptas såfremt 2/3 av de eksisterende medlemmer samtykker. Antall medlemmer skal ikke overstige 13. Hvert medlem eier minst to, dog ikke flere enn 5 andeler. Kun medlemmer kan eie andeler. Andeler regnes ikke som gyldige før innbetalt på konto, normal skal dette skje samme uke som medlemsmøtet.

§4 Kapital

Klubben er en kombinert aksje og spareklubb. Innsatsen er delt opp i andeler. Spare andelen er 250,- pr. andel. Andelen til porteføljen er de totale andelene, delt på antall andeler og multiplisert med de antall andeler det enkelt medlemmet har. Det vil si at, hvis f.eks et medlem har 3 andeler må han til en hver tid spare 250,- x 3 = 750,- pr. måned. Innbetalingen skal være inne på kontoen innen den 1. hver måned.

Kapitalen kan økes ved utstedelse av andeler til nye eller eksisterende medlemmer og reduseres ved uttreden eller delvis uttreden. Jf. §11 og §12.

§5 Inntekter - utgifter

Alle utbytter, gevinster og andre inntekter skal tillegges kapitalen. Klubbens driftsutgifter og eventuelle tap dekkes av kapitalmidlene.

§6 Organisasjon

Årsmøte
Årsmøte skal avholdes årlig og innen utgangen av januar. Styret innkaller til årsmøtet. Innkalling med saksdokumenter skal sendes medlemmene senest to uker før årsmøtet. Følgende saker skal behandles på årsmøtet:
    1. Styrets beretning.
    2. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
    3. Revisors rapport.
    4. Eventuelle vedtektsendringer.
    5. Valg av leder, styre og revisor.

 

Styret
Styret består av leder, nestleder, styremedlem, revisor og Web-master. Styret velges for 1 år av gangen, leder velges for 2 år og en andre person i styret velges også for 2 år. Styret forestår den daglige ledelse og er ansvarlig for føring av klubbens regnskaper og protokoller. Styret plikter å ajourføre vedtektene og medlemsregisteret (jf. §3).

 

Medlemsmøter
Styret innkaller til medlemsmøte med minst ti dagers varsel. Møtene skal avholdet minst hver 2. måned. Møtene ledes av leder, eller stedfortreder. Avgjørelser om kjøp og salg av aksjer fattes på medlemsmøtene eller av andre etter retningslinjer gitt på sist avholdte medlemsmøte.

Det kan ikke disponeres over mer enn det til enhver tid er dekning for i klubbens aktiva, jf. §7.

Medlemsmøtet er beslutningsdyktig når 5 av medlemmene er representert. Møtet behandler spørsmål om opptak av nye medlemmer. Innkalling - med opplysninger om søkeren og hvor mange andeler vedkommende ønsker å tegne - skal i slike tilfeller sendes medlemmene senest to uker før møtet.

§7 Signatur - ansvar

Lederen er bundet av de instrukser han mottar av medlemsmøtet og står personlig ansvarlig for tap (overlagt svindel etc.) han måtte påføre klubben ved overtredelse av disse. Medlemmene hefter solidarisk for klubbens forpliktelser. Aksjeklubben skal ikke gå i minus.

§8 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer må stå på dagsorden (jer. §13) og  vedtas av årsmøtet med 2/3-flertall blant representerte medlemmer.

§9 Votering

Hvert medlem har en stemme. Ved stemmelikhet anses det forslag vedtatt som støttes av flest andeler.

Et medlem kan la seg representere av fullmektig som selv er medlem av klubben. Fullmakten skal være skriftlig.

Alle stemme saker avgjøres ved simpelt flertall blant de representerte medlemmene der ikke annet er bestemt.

§10 Protokoll

Det skal føres protokoll fra årsmøte, styremøter og medlemsmøter. Protokollene skal innen rimelig tid etter medlemsmøtet være tilgjengelige for klubbens medlemmer.

§11 Uttreden og eksklusjon - Inntreden

1. Uttreden
Uttreden skjer normalt pr. 31. desember og skal skriftlig meddeles styret innen 30. september. Den uttredenes andel(er) av aksjebeholdningen beregnes på grunnlag av markedsverdien pr. uttredelsesdato.

Ved hel eller delvis uttreden etter mindre enn 12 måneders medlemskap trekkes 10 prosent fra den uttredenes andel. Ved uttreden mellom 12 og 24 måneders medlemskap trekkes 5 prosent fra. Ved uttreden etter 24 måneders medlemskap trekkes 2,5 prosent.

§12 Delvis uttreden og inntreden

1. Delvis uttreden
Et medlem kan kreve seg utløst for en eller flere av sine andeler, jf.. dog §3,2. ledd. Ved delvis uttreden gjelder de samme frister og beregningsmåter som for uttreden, jf.. §11,1.

2. Delvis inntreden
Et medlem kan tre inn med nye andeler (jf.. dog §3,2. ledd) hvert kvartal ved å innbetale andelen(e)s verdi i h.t. klubbens regnskaper pr. kvartalsavslutning. Delvis inntreden krever ikke særskilt godkjennelse, men må skriftlig meddeles lederen innen en måned før inntreden. Andelen(e)s verdi skal innbetales umiddelbart.

3. Ekstraordinær uttreden
Ekstraordinær uttreden kan innvilges ved 2/3 flertall av medlemmene på et godkjent medlemsmøte. (For eksempel ved skillsmisse)

§13 Oppløsning

Oppløsning av klubben skal skje dersom minst 2/3 av samtlige medlemmer stemmer for det på et årsmøte der dette er satt på dagsorden i innkallelsen

© Locks And Stocks - www.roer.org